เราทำอะไร

โครงการขุดลุ่มน้ำ

ถามเรา

โครงการบริหารจัดการน้ำ โขง เลย ...

2021-9-9 · จากรายงานศึกษาความเหมาะสมโครงการบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง : การพัฒนาระยะที่ 1 (เมษายน 2560) ของกรมชลประทานระบุว่า โครงการนี้ ...

ถามเรา

ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนา ...

2020-7-25 · - ชั้นลุ่มน้ำ ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 2 ลักษณะภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปี 21.9 องศาเซลเซียส โดยมีภูมิอากาศโดยเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 26.1

ถามเรา

โครงการพระราชดำริลุ่มน้ำอิง ...

2020-1-20 · แต่สามารถกักเก็บน้ำต้นทุนได้เพียง 236.66 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 7.8 ของปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยในลุ่มน้ำทั้งปี โดยเฉพาะในปี พ.ศ.2548 พื้นที่ อ.เทิง เจอภาวะฝน ...

ถามเรา

การเปลี่ยนแปลงอุทกวิทยาลุ่ม ...

2021-8-29 · การเปลี่ยนแปลงอุทกวิทยาลุ่มน้ำจากโครงการขุดคลองไทยเส้นทาง ๙A . Publication Type Journal Article Year of Publication 2555 Authors บุญเชิด หนูอิ่ม., Booncherd Nuim. Volume 20 Start Page 95-108. Issue 33 ...

ถามเรา

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ ...

2021-9-9 · โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2538 แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2547 ...

ถามเรา

ขอนแก่นเปิดโครงการ "น้ำบาดาล ...

ขอนแก่นเปิดโครงการ "น้ำบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้ง" พร้อมเตรียมขุดเจาะบ่อบาดาล 290 บ่อ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นอกเขตชลประทาน ให้เกษตรกรมีน้ำกิน/น้ำ ...

ถามเรา

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ ...

2021-7-17 · คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2545 เห็นชอบกรอบแผนงานงบประมาณและขยายเวลาการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ ...

ถามเรา

ภาคประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ ...

2021-8-28 · ภาคประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ ค้านโครงการผันยวม แถลงการณ์จวกอีไอเอร้านลาบ เป็นเท็จ-เรียกร้องให้ยกเลิก ชี้ถ้าสร้างจริงทำลายระบบนิเวศครั้งใหญ่

ถามเรา

ภาค ปชช.ลุ่มน้ำปิงเปิดเวทีแฉ ...

2021-8-8 · กำแพงเพชร - ภาคประชาชนลุ่มน้ำปิงเปิดเวทีถกแก้น้ำท่วม แฉโครงการขุดลอกสร้างปัญหา ถนน-สะพานส่อพังเพียบ แนะบริษัทเอกชนก่อนเสนอ TOR ชิง 3.5 แสนล้าน ...

ถามเรา

โครงการอันเนื่องมาจาก ...

โครงการแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำแม่เฉย (โครงการขุดลอกห้วยแม่เฉยและซ่อมแซมฝาย) จังหวัดอุตรดิตถ์

ถามเรา

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ ...

การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ ...

ถามเรา

ในประเทศ

2019-5-12 · กรมชลฯเร่งขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำอาคารประกอบ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำลุ่มน้ำปิง ภายใต้โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ. ...

ถามเรา

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ ...

นอกจากนี้ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ยังเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ราษฎร รวมทั้งผู้ ...

ถามเรา

เปิด 9 แผนจัดการน้ำลุ่ม ...

เปิด 9 แผนจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง เตรียมอนุมัติหมื่นล้าน "บางบาล-บางไทร" ในที่สุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร)ระหว่างวัน ...

ถามเรา

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ ...

แรกเริ่มโครงการได้มีการก่อสร้าง "ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ" เพื่อกั้นระหว่างน้ำทะเลและแม่น้ำปากพนังเพื่อไม่ให้น้ำทะเลรุกล้ำเข้ามา ...

ถามเรา

โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำ ...

โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ( อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ถามเรา

ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนา ...

2020-7-25 · ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านห้วย ... ร้อยละ 72.83 และชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 3, 4 และ 5 ...

ถามเรา

โครงการ พัฒนาพื้นที่่ลุ่มน้ำ ...

โครงการ พัฒนาพื้นที่่ลุ่มน้ำปากพนังอำเภอปากพนัง (ขุดลอกคลอง) สถานที่ตั้ง

ถามเรา

ลุ่มน้ํากก

2019-11-15 · ลุ่มน้ํา ... 8 คันกั้นน้ําฝางพร ้อมขุดลอกล ําน้ําสายเก ่าบริเวณบ้านสันโค้ง ระยะที่2 มะลิกา แม ่อาย เช ียงใหม่03 0305 2,800.00 0.88 19.00

ถามเรา

ภาคประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ ...

2021-8-28 · ภาคประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ ค้านโครงการผันยวม แถลงการณ์จวกอีไอเอร้านลาบ เป็นเท็จ-เรียกร้องให้ยกเลิก ชี้ถ้าสร้างจริงทำลายระบบนิเวศครั้ง ...

ถามเรา

แก้ไขและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำ ...

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แก้ไขและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำแม่เฉย (โครงการขุดลอกห้วยแม่เฉยและซ่อมแซมฝาย)

ถามเรา

จับพิรุธ อีไอเอโครงการผันน้ำ ...

2021-8-26 · จับพิรุธ อีไอเอโครงการผันน้ำยวม ชาวบ้านโวยถูกแอบอ้างใส่ชื่อ ทั้งเอาภาพนั่งในร้านลาบมาประกอบ ทั้งที่ไม่เกี่ยว ภาคประชาชนจี้ยกเลิกไม่น่า ...

ถามเรา

โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำ ...

2021-6-18 · โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน. " ควรพิจารณาวางโครงการและ ...

ถามเรา

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.18 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 85,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง ...

ถามเรา

ทุ่ม 2 หมื่นล้านขุดคลองชัยนาท ...

2020-12-4 · ทุ่ม 2 หมื่นล้านขุดคลองชัยนาท-ป่าสัก กรมชลฯ หวังแก้น้ำท่วมลุ่มเจ้าพระยา. วันที่ 4 ธันวาคม 2563 - 11:00 น. ปัญหาน้ำเหนือหลากยังคงเป็น ...

ถามเรา

โครงการ บรรเทาอุทกภัยอำเภอ ...

โครงการป้องกันอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำ ... 1.1.2) โครงการขุด ลอกคลองธรรมชาติ ดำเนินการโดย กรมชลประทาน งบประมาณ 91.0 ล้านบาท โดยใน ...

ถามเรา

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๓. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ๔. โครงการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่ม ๕. โครงการบรรเทาอุทกภัย

ถามเรา

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ ...

2021-9-10 · โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมชลประทาน กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ