เราทำอะไร

บดกระทรวง

ถามเรา

ผู้บริหาร

กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2435มีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรง ...

ถามเรา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ...

78  · 2021-8-24 · เสนาบดีกระทรวงกลาโหม (พ.ศ. 2437 - พ.ศ. 2475) ลำดับ รูป รายนาม เริ่ม สิ้นสุด …

ถามเรา

พระราชกฤษฎีกา สมเด็จพระเจ ้า ...

2019-12-13 · สมเด็จพระเจ ้าอยู่หัวมหาวช ิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางก ูร ให้ไว้ณ วันที่๑๗ กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีที่๒ ในรัชกาลป ัจจุบัน

ถามเรา

การขับเคล่ือนนโยบาย

2021-6-23 · กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 การขับเคล่ือนนโยบาย 6 ตุลาคม 2563 ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์Ãละผนงาน นพ.สุภชค วชภัณฑ์ภสัช

ถามเรา

กระทรวงมหาดไทย

2015-11-26 · กรมส งเสริมการปกครองท องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สารบัญ ค หน า 8.3 การออกแบบทางชลศาสตร ของอาคารท อส งน้ํา 55

ถามเรา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ...

2021-8-23 · รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทย. จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (เปลี่ยนทางจาก รายนามเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ ...

ถามเรา

กรมบังคับคดี

กรมบังคับคดี สังกัดกระทรวงยุติธรรม เป็นองค์กรหลักในการดำเนินการ กำกับดูแลการบังคับคดีเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย พร้อมทั้งขาย ...

ถามเรา

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

2018-4-19 · ประกาศกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง การกําหนดล ักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซ ึ่งได้รับ ... เป็นต้น โดยต้องประกอบด ้วยหน่วย ...

ถามเรา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

2010-8-18 · กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ปรับปรุงแก ไขการก ําหนดเขตพ ื้นที่การศึกษา และกําหนด ... ประถมศ ึกษากร ุงเทพมหานคร โดยประกอบด ...

ถามเรา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

2018-2-23 · กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ปรับปรุงแก ไขการก ําหนดเขตพ ื้นที่การศึกษา และกําหนด ... ประถมศ ึกษากร ุงเทพมหานคร โดยประกอบด ...

ถามเรา

นโยบายการบริหารงาน สถาบันพระ ...

2021-5-31 · สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข •สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 13 คณะ 1 บัณฑิตวิทยาลัย

ถามเรา

กรมบังคับคดี

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงยุติธรรม. พันธกิจ : 1. ให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การ ...

ถามเรา

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวง ...

2020-1-8 · แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5 ค ในการนี้ เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามแนวนโยบายและแผนระดับชาติ กระทรวงมหาดไทย

ถามเรา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง ...

54  · 2021-8-24 · รัฐมนตรีว่าการ. กระทรวงการต่างประเทศ. ตราราชการ. …

ถามเรา

ประวัติรองอธิบดี/รองเลขาธิการ ...

2021-8-9 · กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 [email protected] 1506 แผนที่กระทรวงแรงงาน เว็บไซต์ กระทรวงแรงงานเดิม Login

ถามเรา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

2010-8-18 · กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก ไขเพิ่มเติม ... เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ประกอบด วยท องที่เขตพญาไท บางซื่อ ...

ถามเรา

ระบบตรวจสอบข้อมูลบุคคลล้มละลาย

กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ...

ถามเรา

บทเรียนอีเลคทรอนิกส์ กระทรวง ...

2013-8-27 · ระบบ E-Learning กระทรวงศึกษาธิการต้องใช้งานร่วมกับโปรแกรม Flash และควมปรับรุ่นให้เป็นรุ่นใหม่เสมอ สถิติผู้เข้าชม

ถามเรา

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

2018-1-31 · ประกาศกระทรวง สาธารณสุข (ฉบับที่๓๘๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่๔ ... 04.2.2.5 ผัก สาหร่ายทะเล นัทและเมล ็ด ที่บดละเอ ...

ถามเรา

พระราชบัญญัติ สมเด็จพระเจ ้า ...

2017-1-24 · สมเด็จพระเจ ้าอยู่หัวมหาวช ิราลงกรณ บดินทรเทพยว ... กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตร ีว่าการกระทรวงว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีรัฐมน ...

ถามเรา

สําเนา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ศ

2018-9-13 · (สําเนา) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ.2548 เรื่อง กําหนดค ุณภาพหร ือมาตรฐานของภาชนะบรรจ ุที่ทําจากพลาสต ิก

ถามเรา

ระเบียบกระทรวงการคล ัง

2020-3-31 · ระเบียบกระทรวงการคล ัง ว าด วยหลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับการเบ ิกจ ายเงินค าเช าบ านข าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ... ประกอบด วย และหาก ...

ถามเรา

กระทรวงสาธารณสุข

ประวัติกระทรวง สาธารณสุข ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ภาพปั้นหมอชีวกโกมารภัจจ์ ... การแพทย์ในสมัยสุโขทัย มีการค้นพบหินบดยาสมัย ...

ถามเรา

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

2013-1-25 · ประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม เรื่อง การทํารายงานเก ี่ยวกับการศ ึกษามาตรการป องกันและแก ไข ... 9 หมัก ชําแหละ อบ ป นหรือบด ฟอกขัด ...

ถามเรา

ประเภทโรงงานหลัก

(3) การบดดินหรือการเตรียมวัสดุอื่นเพื่อผสมทำปุ๋ยหรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์--โรงงานทุกขนาด 04400 44

ถามเรา

หน้าแรก

23 g.21 สธ 0202.3.4/3115 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2564

ถามเรา

กระทรวงศึกษาธิการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.สุภัทร จำปา ...

ถามเรา

กฎกระทรวง

(๑) ดําเนินการเก ี่ยวกับการตรวจสอบด ้านการบร ิหาร การเงิน และการบัญชีของสํานักงาน ปลัดกระทรวงและกระทรวง

ถามเรา

กรมอนามัย เผย โควิดโรงงาน ...

2021-6-8 · "ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ควบคุมการผลิตน้ำแข็งเพื่อจำหน่ายในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานต่าง ๆ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) และ ...

ถามเรา

เพลง

ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวง อดีตปลัดกระทรวง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

ถามเรา

"งาน

2013-1-13 · ปลัดกระทรวงศึกษาธิการนี้ประกอบด ้วยสาระสํัาคญทีุ่ครอบคลั้มข นตอนการสํารวจและทําความเข ้าใจปัญหา ...

ถามเรา

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

2018-9-13 · ประกาศกระทรวง สาธารณสุข (ฉบับที่๓๕๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง ไอศกรีม ... มท ี่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเห ็นชอบด ้วย (๒) ทําให้ ...